سالن های اصفهان

تالار عباسی هتل عباسی اصفهان

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

348,000,000

ریال

750
 نفر 

 • پرده نمایش ثابت
 • ویدئو پروژکتور
 • سالن غذاخوری 
 • دوربین فیلم برداری  
 • اینترنت وای فای
 
 

سالن فیروزه هتل عباسی اصفهان

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

420,000,000

ریال
 

350
 نفر 

 • اینترنت وای فای
 • سالن جانبی
 • امكان سرو غذا و ميان وعده
 • نور پردازی
 • پروکتور
 • اتاق vip

سالن رنگین کمان هتل آسمان اصفهان

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

80,000,000

ریال
 

2000

 نفر 

 • پرده نمایش ثابت
 • ویدئو پروژکتور
 • سالن غذاخوری 
 • دوربین فیلم برداری  
 • اینترنت وای فای
 • سالن جانبی
 • اتاق vip

سالن کنفرانس هتل پیروزی اصفهان

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

140,000,000

ریال

810
 نفر 

 • پرده نمایش ثابت
 • ویدئو پروژکتور
 • سالن غذاخوری 
 • دوربین فیلم برداری  
 • اینترنت وای فای
 
 

سالن هنرسرای خورشيد شهرداری اصفهان

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

138,600,000

ریال
 

300
 نفر 

 • اینترنت وای فای
 • سالن جانبی
 • امكان سرو غذا و ميان وعده
 • نور پردازی
 • پروکتور
 • اتاق vip

سالن همایش کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

138,600,000

ریال
 

250

 نفر 

 • پرده نمایش ثابت
 • ویدئو پروژکتور
 • سالن غذاخوری 
 • دوربین فیلم برداری  
 • اینترنت وای فای
 • سالن جانبی
 • اتاق vip

سالن آینه هتل عباسی اصفهان

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

140,000,000

ریال

810
 نفر 

 • پرده نمایش ثابت
 • ویدئو پروژکتور
 • سالن غذاخوری 
 • دوربین فیلم برداری  
 • اینترنت وای فای
 
 

سالن چشم انداز هتل سفیر اصفهان

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

138,600,000

ریال
 

300
 نفر 

 • اینترنت وای فای
 • سالن جانبی
 • امكان سرو غذا و ميان وعده
 • نور پردازی
 • پروکتور
 • اتاق vip

سالن 1 هتل ملک اصفهان

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

200,000,000

ریال
 

 200

 نفر 

 • پرده نمایش ثابت
 • ویدئو پروژکتور
 • سالن غذاخوری 
 • دوربین فیلم برداری  
 • اینترنت وای فای
 • سالن جانبی
 • اتاق vip

سالن چشم انداز نگین هتل پارسیان کوثر اصفهان

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

350,000,000

ریال

 200
 نفر 

 • پرده نمایش ثابت
 • ویدئو پروژکتور
 • سالن غذاخوری 
 • دوربین فیلم برداری  
 • اینترنت وای فای
 
 

سالن نسیم هتل آسمان اصفهان

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

47,000,000

ریال
 

 150
 نفر 

 • اینترنت وای فای
 • سالن جانبی
 • امكان سرو غذا و ميان وعده
 • نور پردازی
 • پروکتور
 • اتاق vip

سالن مرمر هتل پارسیان عالی قاپو اصفهان

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

47,000,000

ریال
 

 200

 نفر 

 • پرده نمایش ثابت
 • ویدئو پروژکتور
 • سالن غذاخوری 
 • دوربین فیلم برداری  
 • اینترنت وای فای
 • سالن جانبی
 • اتاق vip

سالن نقش جهان هتل عباسی اصفهان

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

156,000,000

ریال

  110
 نفر 

 • پرده نمایش ثابت
 • ویدئو پروژکتور
 • سالن غذاخوری 
 • دوربین فیلم برداری  
 • اینترنت وای فای
 
 

سالن زرین هتل عباسی اصفهان

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

168,000,000

ریال
 

 150
 نفر 

 • اینترنت وای فای
 • سالن جانبی
 • امكان سرو غذا و ميان وعده
 • نور پردازی
 • پروکتور
 • اتاق vip

سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

173,300,000

ریال
 

 100

 نفر 

 • پرده نمایش ثابت
 • ویدئو پروژکتور
 • سالن غذاخوری 
 • دوربین فیلم برداری  
 • اینترنت وای فای
 • سالن جانبی
 • اتاق vip

سالن میخک هتل پارسیان کوثر اصفهان

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

95,000,000

ریال

  110
 نفر 

 • پرده نمایش ثابت
 • ویدئو پروژکتور
 • سالن غذاخوری 
 • دوربین فیلم برداری  
 • اینترنت وای فای
 
 

سالن سیمین هتل عباسی اصفهان

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

78,000,000

ریال
 

 26
 نفر 

 • اینترنت وای فای
 • سالن جانبی
 • امكان سرو غذا و ميان وعده
 • نور پردازی
 • پروکتور
 • اتاق vip

سالن فیروزه هتل پارسیان کوثر اصفهان

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

40,000,000

ریال
 

 15

 نفر 

 • پرده نمایش ثابت
 • ویدئو پروژکتور
 • سالن غذاخوری 
 • دوربین فیلم برداری  
 • اینترنت وای فای
 • سالن جانبی
 • اتاق vip