سالن همایش شیراز

سالن وصال شیرازی هتل بزرگ شیراز

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

280,000,000

ریال

600
 نفر 

 • پرده نمایش ثابت
 • ویدئو پروژکتور
 • سالن غذاخوری 
 • دوربین فیلم برداری  
 • اینترنت وای فای
 
 

سالن تخت جمشید هتل چمران شیراز

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

300,000,000

ریال
 

600
 نفر 

 • اینترنت وای فای
 • سالن جانبی
 • امكان سرو غذا و ميان وعده
 • نور پردازی
 • پروکتور
 • اتاق vip

سالن پاسارگاد هتل چمران شیراز

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

300,000,000

ریال
 

600

 نفر 

 • پرده نمایش ثابت
 • ویدئو پروژکتور
 • سالن غذاخوری 
 • دوربین فیلم برداری  
 • اینترنت وای فای
 • سالن جانبی
 • اتاق vip

سالن وصال هتل هما شیراز

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

318,280,000

ریال

500
 نفر 

 • پرده نمایش ثابت
 • ویدئو پروژکتور
 • سالن غذاخوری 
 • دوربین فیلم برداری  
 • اینترنت وای فای
 
 

سالن نگار هتل هما شیراز

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

318,280,000

ریال
 

500
 نفر 

 • اینترنت وای فای
 • سالن جانبی
 • امكان سرو غذا و ميان وعده
 • نور پردازی
 • پروکتور
 • اتاق vip

سالن کنفرانس بین المللی اصناف مرکز استان فارس

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

 

تماس بگیرید
 

 430

 نفر 

 • پرده نمایش ثابت
 • ویدئو پروژکتور
 • سالن غذاخوری 
 • دوربین فیلم برداری  
 • اینترنت وای فای
 • سالن جانبی
 • اتاق vip

سالن وصال هتل هما شیراز

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

200,000,000

ریال

  270
 نفر 

 • پرده نمایش ثابت
 • ویدئو پروژکتور
 • سالن غذاخوری 
 • دوربین فیلم برداری  
 • اینترنت وای فای
 
 

آپادانا هتل پرسپولیس شیراز

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

318,280,000

ریال
 

260
 نفر 

 • اینترنت وای فای
 • سالن جانبی
 • امكان سرو غذا و ميان وعده
 • نور پردازی
 • پروکتور
 • اتاق vip

سالن آینه هتل هما شیراز

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

235,440,000

ریال
 

 430 نفر 

 • پرده نمایش ثابت
 • ویدئو پروژکتور
 • سالن غذاخوری 
 • دوربین فیلم برداری  
 • اینترنت وای فای
 • سالن جانبی
 • اتاق vip

سالن همایش های برج IT شیراز

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

تماس بگیرید

  180
 نفر 

 • پرده نمایش ثابت
 • ویدئو پروژکتور
 • سالن غذاخوری 
 • دوربین فیلم برداری  
 • اینترنت وای فای
 
 

سالن شوریده شیرازی هتل بزرگ شیراز

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

70,000,000

ریال
 

 53
 نفر 

 • اینترنت وای فای
 • سالن جانبی
 • امكان سرو غذا و ميان وعده
 • نور پردازی
 • پروکتور
 • اتاق vip

سالن پارسه هتل پارسیان شیراز

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

50,000,000

ریال
 

 80 نفر 

 • پرده نمایش ثابت
 • ویدئو پروژکتور
 • سالن غذاخوری 
 • دوربین فیلم برداری  
 • اینترنت وای فای
 • سالن جانبی
 • اتاق vip

سالن کنفرانس هتل هدیش شیراز

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

تماس بگیرید

  95 
 نفر 

 • پرده نمایش ثابت
 • ویدئو پروژکتور
 • سالن غذاخوری 
 • دوربین فیلم برداری  
 • اینترنت وای فای
 
 

سالن فرصت شیرازی هتل بزرگ شیراز

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

130,000,000

ریال
 

 100
 نفر 

 • اینترنت وای فای
 • سالن جانبی
 • امكان سرو غذا و ميان وعده
 • نور پردازی
 • پروکتور
 • اتاق vip