لوکیشن بیلبوردها

ردیف

نشانی

ابعاد

1

میدان فرودگاه ، ضلع شرقی میدان

12 * 5

60متر

2

بلوار پاسداران،پل عابر پیاده،حد فاصل میدان فرودگاه به چهارشیر (دید از میدان فرودگاه)

20 * 2.5

50متر

3

بلوار پاسداران،پل عابر پیاده،ورودی زیتون کارمندی ( دید از میدان فرودگاه )

12 * 2.5

30متر

4

بلوار پاسداران،پل عابر پیاده،حد فاصل میدان فرودگاه به چهارشیر (دید از میدان چهارشیر)

15 * 3

54متر

5

میدان پنج نخل به سمت غرب

15 * 6

90متر

6

میدان پنج نخل ، حاشیه جنوبی میدان

12 * 5

60متر

7

میدان پنج نخل ، ضلع شمال شرق پل سوم ( دید از میدان پنج نخل )

12 * 5

60متر

8

میدان پنج نخل ، ضلع شمال شرق پل سوم ( دید از پل سوم )

12 * 5

60متر

9

کیانپارس ، ضلع شرقی میدان شهید چمران ، آیلند وسط ( دید از پل سوم )

12 * 5

90متر

10

کیانپارس ، ضلع شرقی میدان شهید چمران ، آیلند وسط (دید از میدان چمران)

15 * 6

90متر

11

کیانپارس ، میدان چمران ، ضلع شمال غربی

16 * 6

96متر

12

شهرک کیانشهر ، انتهای بلوار مدرس

12 * 6

72متر

13

بلوار ، ساحلی غربی ، نبش خیابان 17

12 * 5

60متر

14

بلوار ، ساحلی غربی ، عابر پیاده نبش خیابان 13 ، دید از پل سوم

15 * 3

45متر

15

بلوار ، ساحلی غربی ، عابر پیاده نبش خیابان 13 ، دید از پل هفتم

15 * 3

45متر

16

کیانپارس ، نبش خیابان 13 شرقی

4 * 9

36متر

17

بلوار ، ساحلی غربی ، نبش خیابان 9

12 * 5

60متر

18

کیانپارس ، میدان سوم مقابل بازار بزرگ امام رضا

8 * 5

40متر

19

کیانپارس ، کیانپارس میدان دوم ( دید از پهلوان )

4 * 9

36متر

20

کیانپارس ، میدان فلسطین

12 * 5

60متر

21

کیانپارس ، ضلع جنوب شرق پل هفتم

12 * 5

60متر

22

بلوار ساحلی شرقی ، زیر گذر پل هفتم

12 * 5

60متر

23

بلوار ساحلی شرقی ، حد فاصل پل هفتم تا پل طبیعت

12 * 5

60متر

24

بلوار آیت الله بهبهانی حد فاصل میدان چهارشیر به خیابان نادری

10 * 5

50متر

25

بلوار آیت الله بهبهانی حد فاصل خیابان نادری به میدان چهارشیر

10 * 5

50متر

26

بلوار آیت الله بهبهانی جنب مصلی ، محوطه آتشنشانی

12 * 5

60متر

27

بلوار آیت الله بهبهانی تقاطع بازار امام ، دید از پل زیبایی

12 * 5

60متر

28

بلوار آیت الله بهبهانی تقاطع بازار امام ، دید از پادادشهر

12 * 5

60متر

29

سلمان فارسی جنب پل چهارم ( سه وجهی )

10 * 4

40متر

30

سلمان فارسی جنب پل چهارم ( سه وجهی )

10 * 4

40متر

31

سلمان فارسی جنب پل چهارم ( سه وجهی )

10 * 4

40متر

32

امانیه میدان ساعت

12 * 5

60متر

33

میدان گلستان ، میدان شهید چمران ، حاشیه جنوبی میدان

15 * 5

90متر

34

حاشیه جنوبی پل پنجم ، دید از اتوبان گلستان

10 * 6

60متر

35

حاشیه جنوبی پل پنجم ، دید از اتوبان جمهوری

10 * 6

60متر

36

اتوبان گلستان عابر پیاده حد فاصل میدان چمران به میدان گلستان

15 * 3

45متر

37

اتوبان گلستان عابر پیاده حد فاصل میدان گلستان به میدان چمران

15 * 3

45متر

بیلبورد ها