سالن زیبایی شما چندتا ستاره داره؟

تا حالا فکر کردی سالن زیباییت چند ستاره است؟

بررسی کیفیت و استانداردهای سالن زیبایی

در پایان پاسخ به این سوالات میتوانید بررسی کنید که سالن زیبایی شما، در چه وضعیتی قرار دارد و چه میزان به استانداردهای یک سالن زیبایی 5 ستاره نزدیک هستید!

و باعث شناسایی درصد نقاط ضعف و قوت شما خواهد شد!

 همین حالا تست رو انجام بده و کسب و کارت  و بیشتر بشناس