کدام یک از گزینه‌های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می‌کند و “بهترین توصیف” از رفتار شما است؟

کدام یک از گزینه‌های زیر، کمتر در مورد شما صدق می‌کند و “ضعیف‌ترین توصیف” از رفتار شما است؟

کدام یک از گزینه‌های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می‌کند و “بهترین توصیف” از رفتار شما است؟

کدام یک از گزینه‌های زیر، کمتر در مورد شما صدق می‌کند و “ضعیف‌ترین توصیف” از رفتار شما است؟

کدام یک از گزینه‌های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می‌کند و “بهترین توصیف” از رفتار شما است؟

کدام یک از گزینه‌های زیر، کمتر در مورد شما صدق می‌کند و “ضعیف‌ترین توصیف” از رفتار شما است؟

کدام یک از گزینه‌های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می‌کند و “بهترین توصیف” از رفتار شما است؟

کدام یک از گزینه‌های زیر، کمتر در مورد شما صدق می‌کند و “ضعیف‌ترین توصیف” از رفتار شما است؟

کدام یک از گزینه‌های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می‌کند و “بهترین توصیف” از رفتار شما است؟

کدام یک از گزینه‌های زیر، کمتر در مورد شما صدق می‌کند و “ضعیف‌ترین توصیف” از رفتار شما است؟

کدام یک از گزینه‌های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می‌کند و “بهترین توصیف” از رفتار شما است؟

کدام یک از گزینه‌های زیر، کمتر در مورد شما صدق می‌کند و “ضعیف‌ترین توصیف” از رفتار شما است؟

کدام یک از گزینه‌های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می‌کند و “بهترین توصیف” از رفتار شما است؟

کدام یک از گزینه‌های زیر، کمتر در مورد شما صدق می‌کند و “ضعیف‌ترین توصیف” از رفتار شما است؟

کدام یک از گزینه‌های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می‌کند و “بهترین توصیف” از رفتار شما است؟

کدام یک از گزینه‌های زیر، کمتر در مورد شما صدق می‌کند و “ضعیف‌ترین توصیف” از رفتار شما است؟

کدام یک از گزینه‌های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می‌کند و “بهترین توصیف” از رفتار شما است؟

کدام یک از گزینه‌های زیر، کمتر در مورد شما صدق می‌کند و “ضعیف‌ترین توصیف” از رفتار شما است؟

کدام یک از گزینه‌های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می‌کند و “بهترین توصیف” از رفتار شما است؟

کدام یک از گزینه‌های زیر، کمتر در مورد شما صدق می‌کند و “ضعیف‌ترین توصیف” از رفتار شما است؟

کدام یک از گزینه‌های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می‌کند و “بهترین توصیف” از رفتار شما است؟

کدام یک از گزینه‌های زیر، کمتر در مورد شما صدق می‌کند و “ضعیف‌ترین توصیف” از رفتار شما است؟

کدام یک از گزینه‌های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می‌کند و “بهترین توصیف” از رفتار شما است؟

کدام یک از گزینه‌های زیر، کمتر در مورد شما صدق می‌کند و “ضعیف‌ترین توصیف” از رفتار شما است؟

کدام یک از گزینه‌های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می‌کند و “بهترین توصیف” از رفتار شما است؟

کدام یک از گزینه‌های زیر، کمتر در مورد شما صدق می‌کند و “ضعیف‌ترین توصیف” از رفتار شما است؟

کدام یک از گزینه‌های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می‌کند و “بهترین توصیف” از رفتار شما است؟

کدام یک از گزینه‌های زیر، کمتر در مورد شما صدق می‌کند و “ضعیف‌ترین توصیف” از رفتار شما است؟

کدام یک از گزینه‌های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می‌کند و “بهترین توصیف” از رفتار شما است؟

کدام یک از گزینه‌های زیر، کمتر در مورد شما صدق می‌کند و “ضعیف‌ترین توصیف” از رفتار شما است؟

کدام یک از گزینه‌های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می‌کند و “بهترین توصیف” از رفتار شما است

کدام یک از گزینه‌های زیر، کمتر در مورد شما صدق می‌کند و “ضعیف‌ترین توصیف” از رفتار شما است؟

کدام یک از گزینه‌های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می‌کند و “بهترین توصیف” از رفتار شما است؟

کدام یک از گزینه‌های زیر، کمتر در مورد شما صدق می‌کند و “ضعیف‌ترین توصیف” از رفتار شما است؟

کدام یک از گزینه‌های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می‌کند و “بهترین توصیف” از رفتار شما است؟

کدام یک از گزینه‌های زیر، کمتر در مورد شما صدق می‌کند و “ضعیف‌ترین توصیف” از رفتار شما است؟

کدام یک از گزینه‌های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می‌کند و “بهترین توصیف” از رفتار شما است؟

کدام یک از گزینه‌های زیر، کمتر در مورد شما صدق می‌کند و “ضعیف‌ترین توصیف” از رفتار شما است؟

کدام یک از گزینه‌های زیر، کمتر در مورد شما صدق می‌کند و “ضعیف‌ترین توصیف” از رفتار شما است؟

کدام یک از گزینه‌های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می‌کند و “بهترین توصیف” از رفتار شما است؟

کدام یک از گزینه‌های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می‌کند و “بهترین توصیف” از رفتار شما است؟

کدام یک از گزینه‌های زیر، کمتر در مورد شما صدق می‌کند و “ضعیف‌ترین توصیف” از رفتار شما است؟

کدام یک از گزینه‌های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می‌کند و “بهترین توصیف” از رفتار شما است؟

کدام یک از گزینه‌های زیر، کمتر در مورد شما صدق می‌کند و “ضعیف‌ترین توصیف” از رفتار شما است؟

کدام یک از گزینه‌های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می‌کند و “بهترین توصیف” از رفتار شما است؟

کدام یک از گزینه‌های زیر، کمتر در مورد شما صدق می‌کند و “ضعیف‌ترین توصیف” از رفتار شما است؟

کدام یک از گزینه‌های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می‌کند و “بهترین توصیف” از رفتار شما است؟

کدام یک از گزینه‌های زیر، کمتر در مورد شما صدق می‌کند و “ضعیف‌ترین توصیف” از رفتار شما است؟

تست دیسک

از قرار گرفتن در موقعیت‌های کمک به دیگران انگیزه می‌گیرند. پشتیبانی، همکاری و حفظ ثبات در اولویت‌های آن‌ها است. افراد آرام، صبور، قابل پیش‌بینی، با ثبات و ثابت‌قدمی هستند. مسائلی که ممکن است محدودشان کند، دودل بودن (سخت بودن تصمیم‌گیری) و تمایل آن‌ها برای پرهیز از تغییر کردن است. از تغییر، عدم ثبات و آسیب رساندن به دیگران، ترس دارند. به وفاداری، کمک به دیگران و داشتن امنیت، اهمیت می‌دهند. شنونده‌های خیلی خوبی هستند. از شرایط و محیط‌های بیش از حد رقابتی، دوری می‌کنند. در موقعیت‌های سخت، با همدلی و دلسوزی، رفتار می‌کنند.

‌به‌راحتی چالش‌ها را می‌پذیرد و سریع رسیدن به نتیجه، برایش اهمیت دارد. مصمم است، اراده قوی و اعتماد به نفس خوبی دارد. ممکن است بی‌حوصلگی، صبور نبودن و بدگمانی‌ای که نسبت به دیگران دارد، برای او محدودیت ایجاد کند. از اینکه آسیب‌پذیر باشد و دیگران از او استفاده کنند، هراس دارد. به آزادی شخصی، رقابت، چالش و به‌دست آوردن نتایج مشخص، بها می‌دهد. انتظارات زیادی از عملکرد خود و دیگران دارد. در برابر تاثیرپذیری از دیگران، مقاومت می‌کند. از بحث و گفتگو لذت می‌برد.

به حفظ حریم خصوصی و انجام فعالیت‌های فردی اهمیت می‌دهد. بیشتر تصمیمات واقع‌گرایانه می‌گیرد. با شک و تردید و واقع‌گرایانه، مردم و موقعیت‌ها را ارزیابی می‌کند. نسبت به عدم صداقت دیگران، حساس است. در محل کار، رفتاری جدی دارد. برای کیفیت و درستی کار ارزش قائل می‌شود. از اینکه مورد انتقاد قرار بگیرد و یا حق با او نباشد، ترس دارد. فردی دقیق، محتاط، منظم، دیپلماتیک و با درایت، توصیف می‌شود. مسائلی مثل تجزیه و تحلیل بیش از حد و منزوی کردن خودش، ممکن است باعث محدود شدنش بشود. تضمین صحت و درستی، حفظ ثبات و فرضیات چالش‌برانگیز، برای او اولویت دارد.

متقاعدکننده، مشتاق، گرم، قابل‌اعتماد و خوش‌بین ‌توصیف می‌شود. شور و اشتیاقش را ابراز می‌کند. از عدم پذیرش، نادیده گرفته شدن و از دست دادن نفوذ و تأثیری که بر دیگران دارد، می‌ترسد. برای آزادی بیان، ارزش قائل است. ممکن است مسائلی مانند بی‌نظمی و تا انتها انجام ندادن کارها، برایش محدودیت ایجاد کنند. ارتباط و تعامل داشتن با دیگران را دوست دارد. به دیگران توجه می‌کند و کمک می‌کند در گروه، احساس راحتی داشته باشند. از ملاقات افراد جدید، لذت می‌برد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *